Written by:  Zygmunt Dzięgielewski

„Jeżeli w jakiejkolwiek przestrzeni, występuje jakakolwiek mierzalna wielkość fizyczna, to przestrzeń ta jest przestrzenią materialną.”

 

WSZECHŚWIAT

Interferometr ZD
Pomiar wektorów prędkości i grawitacji
Zegar Czasu Obiektywnego

 

 

 

Motto – Matematyka jest sztuką, fizyka inżynierią.


 

Wprowadzenie

Moje rozumowanie, odnośnie przestrzeni, materii i czasu, opiera się na:

 • Materialności przestrzeni
  Jeżeli w jakiejkolwiek przestrzeni, występuje jakakolwiek mierzalna wielkość fizyczna, to przestrzeń ta jest przestrzenią materialną.
 • Prędkości rozprzestrzeniania się fali
  Nośnik fali określa prędkość rozchodzenia się fali.

Albert Einstein swoje rozumowanie oparł na:

 • Zasadzie względności
  Zasadzie głoszącej, że prawa fizyki są jednakowe we wszystkich układach inercjalnych i są obowiązujące dla wszystkich praw, zarówno mechaniki, jak i elektrodynamiki.
 • Niezmienności prędkości światła
  Prędkość światła w próżni jest taka sama dla wszystkich obserwatorów, taka sama we wszystkich kierunkach i nie zależy od prędkości źródła światła.

Postulat niezmienności prędkości światła został oparty na doświadczeniu Michelsona-Morleya, jednak ze względu na zasadę działania układu pomiarowego, doświadczenie  mogło  potwierdzić tylko to, że światło rzeczywiście rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach, ale nie byo w stanie dostarczyć wiarygodnych  wyników ruchu układu pomiarowego względem materii eteru – wszystkie elementy układu pomiarowego znajdowały się w jednym układzie inercjalnym.
Na podstawie tego doświadczenia, wysunięto błędny wniosek, że do rozprzestrzeniania się, światło nie potrzebuje żadnego ośrodka. To uznano za pewnik i zaprzeczono istnieniu eteru, mimo oczywistej sprzeczności z pojęciem fali.

 • Nie ma fali czegoś, co nie istnieje.
 • Nie ma fali bez nośnika fali.

Rozszerzając postulaty Einsteina na wszystkie rodzaje fal, otrzymuje się postulaty:

 • Prędkość rozchodzenia się fali, w jednorodnym nośniku fali, jest taka sama dla wszystkich kierunków, taka sama dla wszystkich obserwatorów, będących w przestrzeni nośnika fali i niezależna od prędkości źródła fali. 
 • Prędkość rozchodzenia się fali określa nośnik fali.

Wyeliminowanie eteru z przestrzeni Wszechświata, z jednej strony, spowodowało negatywne konsekwencje odnośnie zrozumienia budowy materii i zjawisk zachodzących we Wszechświecie, to z drugiej, przyczyniło się do powstania Teorii Względności.

Po 100 latach istnienia Teorii Względności i rozwoju techniki, przyszedł czas, aby przywrócić eter naturze. Przywrócić go, jako środowisko odziaływań, środowisko śrmechaniki kwantowej i  środowisko splątań kwantowych.
Bez eteru nie można dogłębnie pojąć mechanki kwantowej ani mechanizmów działania Wszechświata.
Istnienie eteru daje możliwość poszerzenia zasięgu działania fizyki klasycznej o obszary dotychczas zarezerwowane dla Teorii Względności i stworzenie jednej spójnej fizyki. Takie pojęcia jak: ciemna materia, ciemna energia, mechanika kwantowa czy splątania kwantowe, przestaną być pojęciami mistycznymi a zjawiska fizyczne będą łatwo wytłumaczalne – np:

 • powstawanie fal i pól elektromagnetycznych
 • powstawanie fal i pól grawitacyjnych
 • działanie kondensatora elektrycznego
 • powstawanie napięć elektrostatycznych
 • zjawisko indukcji
 • zjawisko splątań kwantowych
 • działanie cząstki Higgsa

Tezy

 •  Jeżeli w jakiejkolwiek przestrzeni, występuje jakakolwiek mierzalna wielkość fizyczna, to przestrzeń ta jest przestrzenią materialną.
 • Eter jest materialnym nośnikiem oddziaływań we Wszechświecie.
 • Cząstka materii atomowej nie jest falą.
 • Cząstka materii atomowej może być źródłem fali.
 • Cząstki materii kolidują, fale interferują.
 • Prędkość cząstki może przybierać dowolne wartości.
 • Prędkość fali określa nośnik fali.
 • Fala jest energią nośnika fali.
 • Fala elektromagnetyczna jest energią elektromagnetycznego nośnika eteru.
 • Fala grawitacyjna jest energią grawitacyjnego nośnika eteru.
 • Foton jest kwantem fali elektromagnetycznej.
 • Foton nie należy do materii atomowej i nie jest jej cząstką podstawową.
 • Foton należy do materii eteru.

Definicje

 • Przestrzeń
  Przestrzeń pojmowana przez człowieka, w sposób naturalny jest trójwymiarową przestrzenią euklidesową, z czwartym wymiarem czasu (4D).

  • Przestrzeń pusta
   Przestrzeń pusta, to przestrzeń, w której nie występują żadne wielkości fizyczne.
   Przenikalność przestrzeni pustej wynosi: ε= 0
  • Przestrzeń nierelatywna
   Przestrzeń nierelatywna, to przestrzeń, w której znajdujące się tam obiekty, nie posiadają żadnych wzajemnych oddziaływań, a przestrzeń pomiędzy obiektami jest przestrzenią pustą. 
   W przestrzeni nierelatywnej każdy obiekt znajdujący się w niej, stanowi odrębną przestrzeń.
  • Przestrzeń relatywna
   Przestrzeń relatywna, to przestrzeń, w której znajdujące się tam obiekty, posiadają wzajemne oddziaływania.
   Przestrzeń relatywna wypełniona jest co najmniej jednym, materialnym nośnikiem oddziaływań.
   W przestrzeni relatywnej występują mierzalne wielkości fizyczne.
   Przenikalność przestrzeni relatywnej wynosi ε > 0
  • Przestrzeń realna
   Przestrzeń realna, to przestrzeń relatywna z czwartym wymiarem czasu uniwersalnego (4Dr).

 • Wszechświat
  Wszechświat tworzy materialna przestrzeń, w której materialnym nośnikiem oddziaływań jest eter.
  Eter tworzy co najmniej dwie wzajemnie sprzężone przestrzenie:

  • przestrzeń elektromagnetyczną.
  • przestrzeń grawitacyjną.
 • Pole
  Pole jest uporządkowaniem nośnika w przestrzeni.

  •  W przestrzeni eteru występują trzy rodzje pól:
   • elektryczne
   • magnetyczne
   • grawitacyjne
  • Pola elektryczne i grawitacyjne mogą występować jako statyczne i dynamiczne.
  • Pola magnetyczne są efektem dynamiki pól elektrycznych i nie występują jako pola statyczne.
  • Pole jest falą o częstotliwości  f = 0.
 • Przenikalność pola
  Przenikalność pola jest zdolnością rozprzestrzeniania się pola w przestrzeni materialnej.

  • Przenikalność przestrzeni pustej ε = 0
  • Przenikalność przestrzeni relatywnej ε > 0

 • Splątania kwantowe
  Splątania kwantowe są zainicjowanymi i nieseparowalnymi sprzężeniami kwantów materii atomowej, materią eteru.

  • Splątania kwantowe można podzielić na elektromagnetyczne i grawitacyjne.
  • W przypadku splątań, przy których nie występują fale elektromagnetyczne ani grawitacyjne, nie istnieje ograniczenie prędkości przesyłu informacji wielkością  C.
  • Oddziaływania splątań, mogą przenosić się z prędkościami wielokrotnie większymi od C.
  • Splątania kwantowe nie przenoszą masy, energii, ani informacji o lokalizacji sprzężonych kwantów.
  • Splątania kwantowe przenoszą informacje o rodzaju i wzajemnej orientacji sprzężonych obiektów kwantowych.
  • Powstawanie napięć elektrostatycznych jest rezultatem i najprostrzym przykładem powstawania elektromagnetycznych splątań kwantowych.
 •  Oddziaływania
  • Oddziaływania elektromagnetyczne i grawitacyjne przenoszone są w postaci fal i pól z prędkością C.
  • Oddziaływania w przestrzeni relatywnej można podzielić na dwa rodzaje:
   • oddziaływania mocne – elektromagnetyczne
   •  słabe – grawitacyjne.
  • Na poziomie jądra atomowego istnieją oddziaływania:
   • silne –  działające na kwarki
   • słabe – działające na  kwarki i na leptony.
 • Eter
  Eter jest ogólnym pojęciem materii tworzącej przestrzeń relatywną Wszechświata.
  Z eterem związane są pojęcia: pola elektrycznego, pola magnetycznego, pola grawitacyjnego, splątań kwantowych, stałej kosmologicznej,
  ciemnej matrerii i ciemnej energii.
  Eter jest ciemną (transparentną i niewidoczną) materią, wypełniającą całą przestrzeń Wszechświata, łącznie z jego materią atomową i posiada stan skupienia cieczy kwantowej, kwantów na poziomie wielkości Plancka (10-35m), .

  • Eter tworzy „atmosferę” Wszechświata i wyznacza jego granice.
  • Eter przenika materię atomową i materia atomowa przenika eter.
  • Eter jest nośnikiem fal i pól elektromagnetycznych.
  • Eter jest nośnikiem elektromagnetycznego tła (2.725 oK).
  • Eter nie posiada własnej temperatury.
  • Eter jest ciemną (niewidoczną) materią.
  • Eter jest nośnikiem fal i pól grawitacyjnych.
  • Eter jest sprzęgłem splątań kwantowych.
  • Eter jest środowiskiem mechaniki kwantowej.
 • Materia Wszechświata
  Składa się z, co najmniej dwóch rodzai materii wypełniających całą przestrzeń Wszechświata:

  • materii twardej – atomowej
  • materii miękkiej – eteru
 • Przestrzeń Wszechświata
  Przestrzeń Wszechświata stanowią, co najmniej dwie, sprzężone ze sobą przestrzenie:

  • przestrzeń elektromagnetyczna.
  • przestrzeń grawitacyjna.
 • Próżnia
  Próżnia jest przestrzenią eteru wolną od materii atomowej.
 • Czas
  Czas jest wielkością skalarną dodatnią, określoną przez człowieka w celu chronologicznego uporządkowania zdarzeń zachodzących we Wszechświecie.

  • Czas jest nieskoczenie ciągłym.
  • Odmierzanie czasu jest dyskretne.
  • Czas jest obiektywnym, jeżeli odmierzanie czasu nie zależne od  cznników zewnętrznych.
  • Czas jest subiektywnym, jeżeli czynniki zewnętrzne wpływają na odmierzanie czasu.
 • Fale elektromagnetyczne
  Fale elektromagnetyczne, są falami poprzecznymi nośnika elektromagnetycznego eteru, jako efekt modulacji pola (wzbudzenia pola wirującego).

  • Energia kwantowej fali elektromagnetycznej w ciągu 1s wynosi:
    E = h * f  [J] Gdzie:  f – częstotliwość oscylacji
  • Fale elektromagnetyczne występują jako ciągłe, impulsowe lub skwantyfikowane.
  • Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością C.
  • Grawitacja jako natężenie pola grawitacyjnego w eterze, wpływa na prędoć rozchodzenia się fal elektrmagnetycznych.
 • Fotony

  • Fotony można określić, jako kwantowe elektromagnetyczne pola wirujące, o energii obrotu pola równej stałej Plancka h, niezbędnej do wzbudzenia ich pola.
  • Fotony różnią się momentami pędu a ich energia równa jest wielokrotności stałej Plancka  h =  6,626 069 57(29)·10–34 J
  • Fotony są energią, jaką elektron oddaje materii eteru, podczas jej modulacji w momencie przeskoku z orbity wyższej na niższą.
 • Światło
  • Światło, jest efektem wizualnym bezpośredniego oddziaływania fal elektromagnetycznych świetlnych na receptory oczne.
 • Fale świetlne
  • Fale świetlne, będąc falami elektromagnetycznymi,  podobnie jak inne fale elektromagnetyczne, ze względu na transparentność ich nośnika, nie są widoczne dla oka – z wyjątkiem tych, padających na siatkówkę oka.
 • Grawitacja

  • Grawitacja jest odziaływaniem mas w przestrzeni grawitacyjnej.
  •  Grawitacja może występować tylko przestrzeni grawitacyjnej.
  • Siła grawitacji (natężenie) jest rezultatem interferencji pól grawitacyjnych, tworzonych przez masy obiektów w przestrzeni grawitacyjnej.
  • Nanatężenie  pola grawitacyjnego w przestrzeni grawitacyjnej,  jest odpowiednikiem natężenie pola elektrycznego w przestrzeni elektromagnetycznej.
  • Grawitacja jest oddziaływaniem słabym
   .
 • Fale grawitacyjne
  Fale grawitacyjne to efekt modulacji pola grawitacyjnego, ruchem mas grawitacyjnych.
  Istnienie fal grawitacyjnych jest potwierdzeniem istnienia materialnego eteru.
 • Masa
  Masa materii atomowej jest ładunkiem grawitacji w przestrzeni grawitacyjnej, podobnie jak ładunek elektryczny w przestrzeni elektromagnetycznej.
  Na poziomie jądra atomowego masy mogą tworzyć splątania grawitacyjne.
 • Cząstka Higgsa
  Cząstka Higgs’a, będąca cząstką jądra atomowego o dominującej  w nim masie, tworzy kwantowe splątania grawitacyjne, podobnie jak tworzone są splątania elektromagnetyczne.
  Może być przejściową formą materii pomiędzy materią atomową a materią eteru.

 • Deony i Duony
  Deony i duony to cząstki materii o wielkościach  na poziomie wielkości Plancka, wydedukowane przez polskiego fizyka – Marka Matejeskiego, będące interesującą koncepcją  budowy materii eteru.

 Obiektywny Czas Uniwersalny

Pojęciowego określenia czasu uniwersalnego dokonał Izaak Newton i określił go, jako uniwersalny i wszechobejmujący, płynący w jednostajnym tempie, będący absolutnym i obiektywnie jednakowym w całym Wszechświecie.

Jeżeli dwie sprzężone  wielkości fizyczne są stałe, to trzecia sprzężona z nimi, też jest stała.
Mając dwie z nich można wyznaczyć trzecią np:

Gdzie:  t – czas;  l – droga;  c – prędkość światła .

W przestrzeni Wszechświata, światło rozchodząc się ze stałą prędkością c, pokonuje stałą odległość l,  w stałym czasie t. Czas ten jest czaem uniwersalnym i obiektywnym w całej przestrzeni Wszechświata, z wyjątkiem miejsc ekstremslnych (np czarnych dziur).

  Definicja czasu uniwersalnego tc:

przyjmując długość wzorca –        L = 1 m;
oraz prędkość światła –                  C = 299 792 458 m/s
otrzymujemy –                                 tc = 1/299792458 s = 3,335640952 ns.
przyjmując –                                     3,335640952 ns = 1 nsc

otrzymujemy –  jednostkę jednej sekundy kosmicznej –  1 sc
                                                        1 sc = 3,335640952 s
gdzie s – sekunda,
to czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F = 3 i F = 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego[2] S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K)[3] . Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została ustalona przez XIII Generalną Konferencję Miar

Metody odmierzania Obiektywnego o Czasu Uniwersalnego (OCU)

Odmierzanie Obiektywnego Czasu Uniwersalnego może odbywać się conajmniej dwoma metodami:

 • metodą bezpośrednią – mierząc czas t, w jakim  fala elektromagnetyczna, w płaszczyźnie  czasu uniwersalnego (Vxy = 0) ,  pokonuje dystans L z prędkością C.
  tc
 • metodą pośrednią – przy zastosowaniu korekty czasu zegara atomowego przez pomiar wektorów prędkości i grawitacji oraz wyliczenie dylatacji czasu.
 • Pomiaru wektorów prędkości i grawitacji można dokonać metodą optyczną.

Poprawnie działająca metoda pomiaru czasu, będzie potwierdzeniemi istnienia i materialności eteru.

Pomiar prędkości obiektu w eterze

 •  Metoda bezpośrednia ZD

Vv001

Δl = Δ
v-dz
d-zd
Gdzie:

V – prędkość obiektu w eterze.
Δ – odległość, jaką przebywa obiekt, podczas gdy światło przebywa drogę L.
C – prędkość światła w próżni.
F1, F2 – źródła selektywnego i kocherętnego światła.

Pomiar prędkości w eterze metodą Michelsona-Morleya (M-M)

Rys.2
M&M1
v-mm
delta
delta
D – detektor
F – źródło światła
L – długość pomiarowa(11 m)
M – zwierciadło
V – prędkość układu w eterze
Dl1 – odległość, jaką przebywa układ w eterze, podczas gdy światło pokonuje drogę L
Dl2 – odległość, jaką przebywa układ w eterze, podczas gdy światło pokonuje drogę L2
δ – odległość, jaką odmierza układ pomiarowy, podczas gdy światło przebywa drogę L.
– Linia czerwona oznacza wydłużenie fali świetlnej w kierunku ruchu układu przeciwnego do ”wiatru eteru”.
– Linia niebieska oznacza długość fali w kierunku neutralnym.

Przyjmując prędkość liniową Ziemi na równiku v = 463 m/s, otrzymuje się:
δ  = 2,385E-12 * 11m = 2,623 E-11 m
δ  2,623 E-11 m

Taką niezbędną rozdzielczość musiałoby osiągnąć urządzenie Michelsona-Morleya (M-M) do zaobserwowania ruchu obrotowego Ziemi – co nie było możliwe.

Dla metody ZD, przy użyciu tej samej długości pomiarowej jak w M-M11 m
deltad
Δ 1,544 E-6 m

Tab. 1
objekt-ruchu

v   – Prędkość obiektu w eterze.
t   – Czas potrzebny do pokonania L = 1 m z prędkością v.

Tabela 2
tab3pl

 

Tab. 3 – Dylatacja kinetyczna
tab3-dylkinetyczna

Rys.3 – Uniwersum w skali logarytnmicznej
universum1